SKANDAL! ĐUKANOVIĆ BESRAMNO IZVREĐAO PREDSEDNIKA SRBIJE I SPC: Vučić je kao Hitler, Joanikije je krvavi mitropolit
PODRŽI NAS I LAJKUJ NAS NA FACEBOOK-U

Đu­ka­no­vić je u hr­vat­skim me­di­ji­ma pred­sed­ni­ka Sr­bi­je upo­re­dio s na­ci­sti­č­kim
vo­đom, od­go­vor­nim za smrt mi­lio­na lju­di, a Sr­p­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu na­zvao „re­tro­gra­d­nom kle­ro­fa­ši­sti­č­kom me­na­že­ri­jom“

Mi­lo Đu­ka­no­vić, pred­sed­nik Cr­ne Go­re, me­se­ci­ma una­zad da­je za­pa­lji­ve izja­ve o Sr­bi­ji i od­no­si­ma dve ze­mlje, ali sa­da je pre­šao li­ni­ju - Ale­k­san­dra Vu­či­ća, pred­sed­ni­ka Sr­bi­je, upo­re­dio je sa Ado­l­fom Hi­tle­rom, a SPC na­zvao „re­tro­gra­d­nom kle­ro­fa­ši­sti­č­kom me­na­že­ri­jom“!

Sa­go­vor­ni­ci Ku­ri­ra oce­nju­ju da Đu­ka­no­vić na ovaj na­čin pri­kri­va so­p­stve­ne ge­no­ci­d­ne na­me­re i skre­će pa­žnju sa kri­mi­nal­nog gli­ba u ko­me se na­šao.

Pre­šao gra­ni­cu normalnog

- Na­si­l­ni­č­ki ve­li­ko­sr­p­ski na­cio­na­li­zam, si­tui­ran u sa­mom se­di­štu dr­žav­ne po­li­ti­ke Sr­bi­je, dr­sko po­ku­ša­va na­me­t­nu­ti sli­ku o Cr­noj Go­ri kao dru­goj sr­p­skoj dr­ža­vi, ko­ja je gre­škom i ne­pa­žnjom ra­ni­jeg beo­gra­d­skog dr­žav­nog vr­ha ostva­ri­la ne­za­vi­snost. I sa­da se ta „gre­ška“ po­ku­ša­va ispra­vi­ti mi­li­tan­t­no-po­li­ti­č­kim de­lo­va­njem preos­ta­le pre­ko­gra­ni­č­ne in­fra­stru­k­tu­re ve­li­ke Sr­bi­je - cr­kve Sr­bi­je, kva­zi­ve­r­ske za­jed­ni­ce od­go­vor­ne za ve­ći­nu zlo­či­na ko­je je taj na­cio­na­li­sti­č­ki pro­je­kt po­či­nio od de­ve­de­se­tih go­di­na do da­nas.

Po­če­t­ni uspe­si da­li su kri­la toj re­tro­gra­d­noj kle­ro­fa­ši­sti­č­koj me­na­že­ri­ji: po­li­ti­č­ke su se li­ti­je, uz gro­mo­gla­snu po­dr­šku slu­žbe­nog Beo­gra­da, uspe­le pred­sta­vi­ti kao od­bra­na ugro­že­nih sve­ti­nja i ve­r­skih pra­va; teo­krat­ska vla­da Cr­ne Go­re, an­ti­c­r­no­go­r­ska i kvi­sli­n­ška, u slu­žbi je po­sr­blji­va­nja svo­je dr­ža­ve ko­ju osva­ja­njem Ce­ti­nja že­le i si­m­bo­li­č­no ba­ci­ti na ko­le­na i po­ni­zi­ti, da je kao po­kra­ji­nu pri­pre­me za ži­vot u pro­je­k­ti­ra­nom „sr­p­skom sve­tu“, što je eu­fe­mi­zam za „ve­li­ku Sr­bi­ju“ - na­veo je Đu­ka­no­vić u in­te­r­vjuu za Ju­tar­nji li­st, kao i da je ovo sa­da „na­ja­gre­si­v­ni­ji na­pad ve­li­ko­sr­p­skog na­cio­na­li­z­ma na cr­no­go­r­sku dr­ža­vu i cr­no­go­r­ski iden­ti­tet u no­vi­joj isto­ri­ji“. To, do­da­je, „ni­je bi­lo ni u vre­me Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća“. Sa Vu­či­ćem se ne ču­je, ali su, isti­če, u jed­nom pe­rio­du ima­li ko­n­stru­k­ti­v­ne od­no­se.

Aleksandar Vučić FOTO: MARINA LOPIČIĆ

- Na­rav­no, ne uzi­mam za ozbi­lj­no nje­go­ve neis­kre­ne po­ru­ke da priz­na­je ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re i da že­li brat­ske i pri­ja­te­lj­ske od­no­se, dok nje­go­vi mi­ni­stri otvo­re­no go­vo­re za­što je „sr­p­ski svet“, tj. „ve­li­ka Sr­bi­ja“, nu­žnost sr­p­skog na­ro­da u re­gi­ji či­ji je sa­mo­zva­ni za­šti­t­nik dr­ža­va Sr­bi­ja.O ozbi­lj­nos­ti Vu­či­će­vih izja­va na­j­bo­lje sve­do­či tvr­d­nja da je Cr­na Go­ra po­ko­ra­va­la Sr­bi­ju po­sled­njih 30 go­di­na i ka­ko u to­me ne­će uspe­ti. To je isto kao da je Hi­tler 1939. izja­vio da ne­će do­pu­sti­ti da Če­ho­slo­va­č­ka po­ko­ri Ne­ma­č­ku - re­kao je Đu­ka­no­vić, a na pi­ta­nje da li se pred­sed­nik Sr­bi­je vra­tio na me­mo­ran­du­m­sku po­li­ti­ku Mi­lo­še­vi­ća, pre­ko ko­je že­li „ane­k­ti­ra­ti“ Cr­nu Go­ru, na­veo je da je Vu­čić na­d­ma­šio Mi­lo­še­vi­ća.

Pred­sed­nik Sku­p­šti­ne Ivi­ca Da­čić ka­že da je Đu­ka­no­vić pre­šao sve gra­ni­ce no­r­mal­nog po­na­ša­nja i pod­se­ća da mu ra­ni­je ni­je sme­ta­la Mi­tro­po­li­ja, čak je odla­zio na Ce­ti­nje da Am­fi­lo­hi­ju lju­bi ru­ku.

- On pla­ši Cr­nu Go­ru Sr­bi­jom sa­mo da bi oču­vao svo­ju fu­n­k­ci­ju, sva­đa­ju­ći dva brat­ska i pri­ja­te­lj­ska na­ro­da. Ovo što da­nas Đu­ka­no­vić go­vo­ri i ra­di či­ni­lo se sa­mo u vre­me Hi­tle­ra. Ni­šta ne­će zau­sta­vi­ti nje­gov pad, pa ni ge­be­l­so­v­ski me­to­di da će sto pu­ta izgo­vo­re­na laž pos­ta­ti isti­na - po­ru­čio je Da­čić.

Po­ga­ni rečnik Mi­lo: Joa­ni­ki­je je kr­va­vi mitropolit

l Đu­ka­no­vić je ka­zao da su „du­ho­vi­ti Ce­ti­nja­ni“ za mi­tro­po­li­ta Joa­ni­ki­ja re­kli da je on pr­vi „dos­ta­vlje­ni“ mi­tro­po­lit (alu­di­ra­ju­ći što je na usto­li­če­nje pre­ba­čen he­li­ko­p­te­rom).

- A vla­da je tu sa­mo bi­la u ulo­zi uslu­žne ko­m­pa­ni­je „Glo­vo“. Ni­je sa­mo dos­ta­vlje­ni, ne­go i kr­va­vi mi­tro­po­lit. U toj ne­ča­snoj ra­bo­ti je i Po­r­fi­ri­je, pr­vi čo­vek sr­p­ske cr­kve, obe­le­žen tim ži­gom, što ni­kad ne­će mo­ći spra­ti, dok se ne ispri­ča Cr­noj Go­ri i Cr­no­gor­ci­ma - ka­zao je Đu­ka­no­vić.

Joanikije FOTO: BETA

Gu­bi­t­ni­č­ki delirijum

Pre­ma re­či­ma pot­pred­sed­ni­ka SNS Mi­lo­ša Vu­če­vi­ća, sve izgo­vo­re­no je sra­m­no čak i za Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji, isti­če, oči­gled­no ha­lu­ci­ni­ra u svom gu­bi­t­ni­č­kom de­li­ri­ju­mu.

- Mi­sli li Đu­ka­no­vić da ta­kvom izja­vom mo­že da pri­kri­je so­p­stve­ne ge­no­ci­d­ne na­me­re i na­me­re svog DPS, s ko­jim de­ce­ni­ja­ma u Cr­noj Go­ri po­ku­ša­va da za­tre sve što je sr­p­sko? Mi­sli li da mo­že sa­kri­ti to da na Sr­be ide mo­t­ka­ma, ume­sto da im da­je pra­vo na ve­ru i na­cio­nal­nost? Mi­sli li da će vre­đa­njem pred­sed­ni­ka Sr­bi­je i idio­t­skim op­tu­žba­ma spre­či­ti tog istog Vu­či­ća da se odre­k­ne svog na­ro­da u Cr­noj Go­ri i bo­r­be za nje­go­vo pra­vo da sa­ču­va svo­ju ve­ru i na­ci­ju, i dos­to­jan­stvo. Ne mi­sli taj Đu­ka­no­vić ni­šta, jer ne­ma ka­pa­ci­tet za to! Ne­ka se po­gle­da u ogle­da­lo i vi­de­će pra­vog na­sled­ni­ka Hi­tle­ro­ve ideo­lo­gi­je - ka­že Vu­če­vić za naš li­st i do­da­je:

- Ako se već pla­ši ta­kve „na­ci­sti­č­ke Sr­bi­je“, ka­ko sad po­ru­ču­je pre­ko hr­vat­skih me­di­ja, za­što svo­joj ro­d­bi­ni i pu­le­ni­ma do­zvo­lja­va da u „ta­kvoj“ Sr­bi­ji ku­pu­ju ne­kre­t­ni­ne i ba­ška­re se po beo­gra­d­skim lu­k­su­znim ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma? Ne bra­ni Đu­ka­no­vić Cr­nu Go­ru od Sr­bi­je, već sa­mo po­ku­ša­va da skre­ne pa­žnju sa kri­mi­nal­nog i fa­ši­sti­č­kog gli­ba u ko­jem je do gu­še, i da za­le­či so­p­stve­ne po­li­ti­č­ke ra­ne.

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ale­k­san­dar Vu­lin ka­že da „strah, mr­žnja i ko­m­ple­k­si pre­ma Vu­či­ću vo­de Đu­ka­no­vi­ća“. - Ka­da Đu­ka­no­vić ka­že da ne­ko po­ku­ša­va gu­r­nu­ti Cr­nu Go­ru u su­ko­be, a po­ve­de u na­pad na po­li­ci­ju i sve­šte­ni­ke SPC 1.000 hu­li­ga­na, on­da ne mo­že da vam bu­de žao što Đu­ka­no­vić vi­še ni­je Sr­bin. Đu­ka­no­vić ne shva­ta da je na spis­ku Vu­či­će­vih prio­ri­te­ta veo­ma nis­ko i da on za nje­ga ni­je ni ta­k­mac ni pre­d­met in­te­re­so­va­nja - na­veo je Vu­lin.

Sa dru­ge stra­ne, Ma­r­ko Ko­va­če­vić, gra­do­na­če­l­nik Ni­k­ši­ća, uka­zu­je da pred­sed­nik Cr­ne Go­re, dok op­tu­žu­je dru­ge da su slu­ge Beo­gra­da, le­či ra­ne i tra­ži po­moć u Za­gre­bu.

Ka­ta­ri­na Blagović/kurir.rs

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Povezano