MILO BANANA: Đukanovića optužuju za veze sa švercom kokaina u bananama!
PODRŽI NAS I LAJKUJ NAS NA FACEBOOK-U

Za­ple­na 1,4 to­ne ko­kai­na po­kre­nu­la je spe­ku­la­ci­je o ve­za­ma vr­ha DPS sa
me­đu­na­rod­nim tran­spo­r­tom na­r­ko­ti­ka u kon­te­j­ne­ri­ma iz La­tin­ske Amerike

Re­ko­r­d­na za­ple­na 1,4 to­ne ko­kai­na u Cr­noj Go­ri po­no­vo je po­kre­nu­la spe­ku­la­ci­je o to­me ko­li­ko se tran­spo­rt ba­na­na u dr­ža­vi, ina­če re­ko­r­de­ru po uvo­zu tog ju­žnog vo­ća, ko­ri­sti za pre­voz ko­kai­na iz La­tin­ske Ame­ri­ke.

Sa­go­vor­ni­ci Ku­ri­ra sma­tra­ju da šve­rc ve­li­ke ko­li­či­ne na­r­ko­ti­ka sa­kri­ve­nog u kon­te­j­ne­ri­ma s tro­p­skim vo­ćem ni­je mo­guć bez po­mo­ći ko­ru­m­pi­ra­nih lju­di u vr­hu vla­sti, pa je sve vi­še onih ko­ji upi­ru pr­st u cr­no­go­r­skog pred­sed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­gov re­žim, a sve če­šće se ču­je i da ga po­je­di­n­ci na­zi­va­ju Mi­lo Ba­na­na...

kurir.rs

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Povezano